चकाई, जमुई राशन कार्ड लिस्ट देखे।

जमुई जिला, चकाई ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी गॉंव का नाम दिया गया है। जिस भी गॉंव के राशन कार्ड लिस्ट देखना चाहते है उसपर क्लिक करे।

अखाने | अंडीडीह | अपरडलनीडीह | अमताहा | अम्‍बाकोला | अम्‍बाटांड | अम्‍बाटांड | अमरवा | अराजा सिमरीया | अराजी चरधरा | अराजी जीमतपुर | अलगड़ी | असन्‍धरीया | असनबोनी | असहना | अहरडीह | आरपत्‍थल | इन्‍दोडीह | इसरादह | उपरसपहा | उरदवरारी | उरवा | उरवाटांड | ऐकतारा | ऐड़ीडीह | कुकन्‍दरटांड | ककनिया | कचुआ | कटहरा टांड | कटीयामा | कटीयारी | कठवारा | कुड़वा | कंदनी | कदरकुता | केन्‍आटांड | केनुआडीह | कन्‍खोअहरी | केनवमा | कनहारडीह | कुनामो | कपरीडीह | करका | कर्णगढमुंशी | कर्णगराज | करनकह | करना | केरूपाथर | कुरमा टांड | करमाकोला | करमाटांड | करमाटांड | करमाटांड | करहरिया | करहरिया | करही | करहोरीयो | कैलूआडीह | कल्‍याणपुर | कैलीडीह | केवाल | कविलाशपुर | कुशम्‍हा | कुशमाहा | कुशीअहार | कुशीयाटाड़ | कुसाटांड | कसिनातरी | कारीझील | कालीबांक | काशीटांड | कांसजोर | कासरायडीह | किताकांशा | क़िताखुरैन | कितावाड़ाकोल | क़िसनजोरी | कोकरीया | कोकहरा | कोकोहरा | कोंझी | कोठा | कोड़ाडीह | कोढीया | कोरहाटांड | कोरीडीह | कोरोने | कोलहड़ीया | कोल्‍हाडीह | कौरेया | खुटाबॉंध | खुटीटाड | खडहुआ | खैरशाला | खास चकाई | खोखला | खोरी | गगनपुर | गंगारायडीह | गजही | गड़या | गुड़याडीह | गणेशपुर | गदरजोर | गदहरा | गेन्‍दवाडीह | गनैया | गमहरीया | गुरुडवाद | गरभुडीह | गरसीडीह | गरही | गुहिया | गादी | गादी | गादीकेवाल | गादीक़ियाजोरी | गादीधनवं | गोन्‍दलीटांड | गोपीडीह | गोपीडीह | गोरहाड़ी | गोवरदाहा | गोविंदपुर | गोविन्‍दोडहि | गोसवारा | गौरीडीह | गौरीडीह | गौरीपुर | घटयारी | घुटवे | घुटियारी | घुटियारी | घुठिया | घुठीया | घरमासन | घाघरा | घावाटाड़ | घोरमो | चकाई बाजर | चतुरीडीह | चतरो | चन्‍द्रमण्‍डी गंगटी | चंन्‍द्रमांडी | चुनवारायडीह | चरका | चरधरा | चरधरा | चहबच्‍चा | चाकसी | चान्‍दोसोल | चिहरा | चिहारा | चीतरडीह | चोफला | चोमारा | चोरकट्रटा | छछुडीह | छेनिया पत्‍थर | छाता | छाताकुल | छीहपत्‍थर | छोटकीठाड़ी | छोटकीठाड़ी | छोटपार | जगतडीह | जगतरायडीह | जमुआ | जमुआ | जमुनियाटांड | जमनी | जमुनीयाटांड | जम्‍हरा | जम्‍हा | जरगोरा | जरूवाडीह | जेरूवाडीह | जलखरिया | जवरदाहा | जागाडीह | जीनामरण | जीमतपुर | जीवदाहा | जोगमारन | जोगरीया टिल्‍हा | जोग़िया | जोयिगिया मडंवा | झगड़मारन | झुमरबाद | झोंसा | टकुवा | टेलवा जीमतपुर | टोलापहाड़ | ठाकुरशेर | ठाकुरसैर | ठाड़ी | ठाड़ी | ठाढी | डूपेटा | डुमरडीहा | डोकोटांड | डोमाछोरठ | ढढवा | ढिबीटांड | ढोढिया | ढोरसाकोला | तेतरिया | तेतरिया | ते‍तरिया | तेतरीया | तेतरीया | तुरकाडीह | तरबदिया | तरोन | तेलंगा | तेलाडीह | तेलिय मारण | तारडीह | ताराखाड़ | तिनचुआ | तिलैयाटांड | तीनकोना | तीनघरा | तीलजोरी | तीलाडी | दखीनवारीडीह | दुधनीयॉं | दुर्गाडीह | दुर्गातारी | दुर्जनपतारी | दरवेडीह | दुलमपुर | दुलैया | दूवेडीह | देवपहाड़ | दुवेरडीह | देवरोडीह | दशभ्‍मारी | दास‍वहियार | दिरंगी | दीघरीया | दोतनी | दोमुहान | धघरी | धथुरीया | धनरायडीह | धनवे | धमना | धमना | धमनिया | धुरनामा | धानीखेत | धानोरायडीह | धावाटांड | धावाटांड | धावाटांड | धोमारा | नकटा | नगरी | नगरी | नदियादह | नन्हिया | नैयाडीह | नैयाडीह | नैयाडीह | नैयाडीह | नैयाडीह | नैयीडीह | नवाडीह सिलफरी | नवादा | नवादा | नाढातर | नाढिया | नारगी | नारोडीह | नावडीह | नावाडीह | नावाडीह | नावाडीह | नावासार | नीमतरी | नोनतरी | नोनीतरी | नौकाडीह | नौगाछी | नौढिया | नौवाडीह | पचकठीया | पंचवहनी | पचासीपहाड़ी | पंजराडीह | पेटरपहाड़ी | पड़रिया | पधरिया | पुनगी | पन्‍ना | पन्‍ना | पन्‍ना | प्रतापुर | पुरनदाहा | पुरनाडीह | पंरांची | पलायनीतरी | पेशवारी | पेसरपानी | पेसरपानी | पेसहरा | पेसहरा | पहड़ी | पहाड़ | पहाड़पुर | पांचुडीह | पाठजौरी | पाण्‍डेडीह | पाण्‍डेयडीह | पाण्‍डेयडीह | पाण्‍डेयडीह | पिंडराढाव | पिपरा | पिपरा | पिपरा पधार | पिपरातरी कला | पियारफेड़ | पिरातरी | पीपरा | पीपरा | पोझा | पोतोआ | फकीरा | फुटा | फतेपुर | फतेपुर | फ‍रयीताडीह | फीटकोरिया | बक‍सीला | बगुआ | बगनमारा | बग्‍हो | बैजा | बैजाडीह | बडकी टांड़ | बडकीकडेवाटांड | बड़कीटांड | बड़हठा | बुढियाटांड | बथनाकोला | बदरैना | बदिया | बदियाडीह | बधदसनहा | बधमारा | बधरैंया | बुधवाडीह | बन्‍दर भगुआ | बनपोखरा | बनियाडीह | बरखुटिया | बरखो | बरदघटी | बरमोरीया | बरहमसीया | बरहीडीह | बरो | बलुआही | बैला | बैला | बेलाटाड़ | बेलाटांड | बेलाटांड | बेलाडीह | बसतपुर | बंसतपुर | बसबुटिया | बसबुटी | बसबुटीया | बसमता | बसमनिया | बसहरा | बेहरा | बाघमारा | बाघा | बांधा | बाधापाथर | बाबुडीह | बाबुडीह | बामदह | बारा | बाराकोला | बाराकोला | बाराटांड | बाराटांड | बाराटांड | बालकोड | बालगोजी | बालजोरी | बावुडीह | बासोरायडीह | बिचकोडवा | बिंझा | बिराजपुर | बिशनपुर | बिशोली | बीचगड़हा | बोंगी | बौने | भगौन | भजुशेर | भंडारनडीह | भण्‍डारलडीह | भुतहा | भदवाडीह | भन्‍डरा | भलुआ | भलुआही | भलुवा | भलुवा | भलुवा | भलसुम्‍भा | भेलोरायडीह | भवनडीह | भाजपेयडीह | भिखनीटांड | भितिया | भीखनाडीह | भीतीयाबांक | मुकुन्‍दा | मचनातरी | मंझलाकोला | मंझलाडीह | मंझलाडीह | मंझली | a | a | a | मंझलीटील्‍हा | मेडमबहरी | मड़वा | मुडवाडीह | मुड़ाटाड़ | मेथिटांड | a | a | a | a | मधुपुर | मेनकीतरी | मनिहारी | मनोहरडीह | मुरली | मुरली पहाड़ | मरही | मलकपुर | मेलानी | मुसरहडीह | महजोरी | महतोडीह | मंहतोडीह | महेश्‍वरी | महेशा पत्‍थर | महापतिया | महारायडीह | महोलिया | मांझीडीह | मादादमगी | माधुरी | माधोपुर | मानाकोला | मानिकपुर गंगटी | मानीकपुर | मालेडीह | मोगलटांड | मोगलाटांड | मोदीडीह | मोरगातरी | मोसबाडीह | मोहनपुर | मोहनपुर | मोहनपुर | मोहनपुर | मोहनपुर | मोहबदीया | मोहलिया | मौरियाडीह | योगीरायडीह | रंगनिया | रगनीडीह | रेगनीया | रगंमटीया | रघुसार | रतनडीह | रतीडीह | रेनुआडीह | रूपैय | रमथाडीह | रमनाटाडं | रहीमा | राजा सराय | राजाडुमर | राजाडुमर | राजाडूमर | रामचंद्रमंडीह | रामसिंहडीह | रोयचोर | लकठाही | लकड़ा | लक्ष्‍मीपुर | लक्ष्‍मीपुर | लखुआ | लखनडीह | लच्‍छीपुर | लछीडीह | लटवेधवा | लडैयाटांड | लेडवा | लेदवारा | लेरूआटांङ | ललुआमारम | ललपरीया | लाखन डीह | लापडीयार | लालपुर | लीलुडीह | लोधमा | लोधमा | लोहंसिगना | वेखारी | वेचुडीह | वदगुंडा | वुधुरायडीह | वधवा | वेन्‍दरा | वेलबोना | वेलाखरी | वंशीडीह | वाघमारा | वानाडीह | वाराडीह | वालियाडावर | विराजीडीह | विशनपुर | विशनपुर | विशोदह | विशोवरहीया | विसोडीह | शतशाला | शतशाला | शंभुअमराव | सगदनीडीह | सगदनीडीह | सुगर मारा | सुगीगम्‍हार | संघरा | सतपोखरा | सतभैया | सुंदरी | सुन्‍दरीयाकेनारी | सबला | समसहायडीह | सुरजुसेल | सरसवदिया | सरसा | सुरायाडीह | सलैया | सलैया | सलैया | सलैया | सिकटिया | a | a | a | a | सिमरीया | सिरसिया | सिरामनडीह | सिरामनडीह | सिरासियाकोल | सिल्‍हैया | सिसिया | सीमराढाब | सोनैया | सौने | सौरन मड़वा | हेठ चकाई | हेठ दलनीडीह | हेडसफहा | हरअरपुर | हरनशिंघा | हरनी | हरला | a | a | हंसोकोल | हिंडला | हिरमनियो | हिराणटांड | a | a | होरीलवाटांड | होरीलवाटांड | होरीलवाटांड |

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*